Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η εθνική, κοινοτική και διεθνής νομοθεσία που σχετίζεται με το Διαδίκτυο δεσμεύουν όλους του επισκέπτες και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας. Η εταιρεία μας δύναται να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε εκ μέρους των χρηστών παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά που αντίκειται στους νόμους, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία τυχόν προκύψουν σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα, την χρήση της ή την αδυναμία χρήσης της από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Η Εταιρεία απαγορεύει επίσης ρητά οποιαδήποτε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που παρά τις ως άνω απαγορεύσεις οιοσδήποτε χρήστης ή εν γένει τρίτος ζημιώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.